image banner
Văn phòng
 

CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

(Ban hành kèm theo Quyết định số  112 /QĐ-STTTT ngày 31  tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Vị trí, chức năng

Văn phòng là cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, gồm: công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng; lịch sử truyền thống; công tác thông tin, tổng hợp, cải cách hành chính, đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015; pháp chế; kế hoạch; tài chính, kế toán, quỹ; hành chính, quản trị, kho; đối nội, đối ngoại; văn thư, lưu trữ; phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai; phòng chống cháy nổ; công tác điện, nước, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự cơ quan.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiêm vụ:

1. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

b) Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Văn hoá - Thể thao và Sở Du lịch.

c) Quyết định thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Tổ chức, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

b) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, nâng ngạch, xếp hạng  theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

c) Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý về thông tin và truyền thông.

d) Tham mưu công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp dự thảo các quy chế, quy định của Sở và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

e) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; các chế độchính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp tổ chức, tham gia công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, của Khối thi đua Khen thưởng-Kỷ luật.

g) Công tác đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

h) Làm đầu mối công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

3. Công tác kế hoạch:

a) Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành năm (05) năm, giai đoạn và hàng năm.

b) Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn, trung hạn, hàng năm của Sở.

c) Xây dựng Kế hoạch dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, giai đoạn; Kế hoạch kinh phí đầu tư, kinh phí sự nghiệp hàng năm.

d) Xây dựng và chủ trì triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

đ) Xây dựng và chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Thông tin và Truyền thông.

e) Kế hoạch phân công nhiệm vụ các phòng, đơn vị (khi có từ 2 đơn vị trở lên cùng thực hiện 1 nhiệm vụ).

4. Công tác tài chính - kế toán:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật; theo dõi, quản lý sự nghiệp, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông.

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban tham mưu triển khai các chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kinh phí, tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng lập dự toán kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức sử dụng có hiệu quả kinh phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, hợp đồng đối với các chương trình, các nhiệm vụ sự nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện việc huy động, thu hút nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo triển khai các nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, quản lý cơ sở vật chất, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về việc sử dụng ngân sách, tài sản; kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các quy định, định mức thu, chi theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông:

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục  dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin  và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

6. Tham mưu cho Ủy ban  nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dụng thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các dự án đầu tư (nhiệm vụ) chuyên ngành về thông tin và truyền thông do Sở làm chủ đầu tư (chủ trì) thực hiện.

8. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông công ích.

9. Công tác thông tin, tổng hợp, cải cách hành chính, pháp chế, ISO; hành chính, quản trị, đối nội, đối ngoại:

a) Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Sở, chuẩn bị nội dung, chương trình, ghi biên bản họp giao ban và dự thảo kế hoạch công tác tháng, thông báo kết luận cuộc họp do Lãnh đạo Sở chủ trì về các nội dung thuộc lĩnh vực công tác của Sở. Chủ trì, phối hợp các phòng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội họp, hội thảo của Sở; tổng hợp báo cáo; tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo của Ngành.

b) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính; pháp chế; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 thuộc nội bộ Sở.

c) Tổ chức kiểm tra, tiếp nhận, trao đổi thông tin đi và đến của cơ quan; triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở (Thư điện tử, QLVB trên phần mềm VNPT-iOffice, QLNS,...).

d) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác Quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; kết nối phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ của Sở, của Ngành.

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; lễ tân, khánh tiết, lịch sử truyền thống; bảo đảm phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan.

f) Quản lý kho, quỹ, thường xuyên kiểm tra an toàn kho, quỹ; kịp thời đề xuất các biện pháp bảo vệ kho, quỹ an toàn.

g) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn và phòng chống thiên tai, cháy nổ; công tác điện nước, vệ sinh môi trường tại cơ quan; phối hợp thực hiện công tác dự bị động viên và tự vệ cơ quan.

i) Quản lý xe ô tô, bố trí lái xe phục vụ lãnh đạo.

10 Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

12. Được Giám đốc Sở ủy quyền ký giấy đi đường, giấy giới thiệu, lệnh điều xe ô tô cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan khối Văn phòng Sở đi công tác.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 2 989
  • Tất cả: 158964