image banner
Nghệ An: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)
Ngày 19/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; các huyện, thành,thị; các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An  
Anh-tin-bai

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)

(ảnh minh họa-nguồn internet)

Theo Quyết định, Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An, với các nội dung chính sau:

1. Về đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

2. Về nguyên tắc đánh giá: Việc đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn theo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số đánh giá DTI) được tổ chức định kỳ hàng năm; thời gian đánh giá tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/12 trong năm Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. Việc xác định chỉ số cấp sở, cấp huyện, cấp xã để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các sở, ban, ngành và của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoặc hằng năm của tỉnh liên quan đến chuyển đổi số. Việc đánh giá bảo đảm tính trung thực, công khai khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá DTI được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá và Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung, tiêu chí đánh giá.

3. Về quy định cụ thể:

- Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở: 7 chỉ số chính; 40 chỉ số thành phần, thang điểm 1000.

STT

Chỉ số chính

(7 chỉ số chính)

Chỉ số thành phần

(40 chỉ số thành phần)

Tổng điểm tối đa (1000)

Ghi chú

1

Nhận thức số

4

100

 

2

Thể chế số

3

100

 

3

Hạ tầng số

2

100

 

4

Nhân lực số

5

100

 

5

An toàn thông tin mạng

9

200

 

6

Hoạt động chính quyền số

12

300

 

7

Hoạt động xã hội số

5

100

 

- Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện: 8 chỉ số chính; 50 chỉ số thành phần, thang điểm 1000.

STT

Chỉ số chính

(8 chỉ số chính)

Chỉ số thành phần

(50 chỉ số thành phần)

Tổng điểm tối đa (1000)

Ghi chú

1

Nhận thức số

5

100

 

2

Thể chế số

3

100

 

3

Hạ tầng số

2

100

 

4

Nhân lực số

8

100

 

5

An toàn thông tin mạng

9

200

 

6

Hoạt động chính quyền số

12

200

 

7

Hoạt động kinh tế số

6

100

 

8

Hoạt động xã hội số

5

100

 

- Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp xã: 7 chỉ số chính; 27 chỉ số thành phần, thang điểm 500.

STT

Chỉ số chính

(7 chỉ số chính)

Chỉ số thành phần

(27 chỉ số thành phần)

Tổng điểm tối đa (500)

Ghi chú

1

Nhận thức số

4

50

 

2

Thể chế số

2

50

 

3

Hạ tầng số

2

50

 

4

Nhân lực số

5

100

 

5

An toàn thông tin mạng

3

50

 

6

Hoạt động chính quyền số

7

100

 

7

Hoạt động kinh tế số, xã hội số

4

100

 

4. Về quy trình đánh giá:

Các bước thực hiện quy trình đánh giá đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hàng năm tiến hành rà soát, tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ hoàn thành, tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập (hoặc kiện toàn khi có thay đổi về thành viên) Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc đánh giá Bộ chỉ số DTI; là cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc Hội đồng.

- Tổ giúp việc thực hiện thẩm định kết quả báo cáo tự đánh đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ giúp việc báo cáo Hội đồng đánh giá về kết quả thẩm định tự đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Hội đồng đánh giá họp, xem xét kết quả thẩm định tự đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kết quả tổng hợp, chấm điếm Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở; DTI cấp huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Các bước thực hiện quy trình đánh giá đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hàng năm tiến hành rà soát, tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ hoàn thành, tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị trực thuộc.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thành lập (hoặc kiện toàn khi có thay đổi về thành viên) Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc đánh giá Bộ chỉ số DTI của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tổ giúp việc thực hiện thẩm định kết quả báo cáo tự đánh đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ giúp việc báo cáo Hội đồng đánh giá về kết quả thẩm định tự đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Hội đồng đánh giá họp, xem xét kết quả thẩm định tự đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Trên cơ sở báo cáo đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của Hội đồng đánh giá, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

5. Về trách nhiệm của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Sở Thông tin và Truyền thông: Ứng dụng các nền tảng số trong công tác đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở; DTI cấp huyện, DTI cấp xã. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các nền tảng số trong công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định này.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự toán kinh phí triển khai xác định Bộ chỉ số đánh giá DTI để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Căn cứ Quyết định này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các hoạt động theo Bộ chỉ số đánh giá DTI của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá DTI, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thống nhất phương án đề xuất, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

6. Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở; cấp huyện và cấp xã;

- Căn cứ kết quả tổng hợp, chấm điểm DTI cấp sở; cấp huyện, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Có trách nhiệm tự đánh giá kết quả Chuyển đổi số theo Bộ chỉ số đánh giá DTI của tỉnh; gửi báo cáo tự đánh giá, các tài liệu minh chứng về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thẩm định, chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp xã, phường, thị, trấn đóng trên địa bàn. Tổng hợp, đánh giá đối với các xã, phường, thị trấn trực thuộc gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông.

Các xã, phường, thị, trấn: Có trách nhiệm tự đánh giá kết quả Chuyển đổi số theo Bộ chỉ số đánh giá DTI của tỉnh; gửi báo cáo tự đánh giá, các tài liệu minh chứng về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Quyết định 1082/QĐ-UBND ngày 19/4/2023

Tải về

  

Võ Trọng Phú

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 352
  • Trong tuần: 3 441
  • Tất cả: 185846