image banner
Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long đã ký văn bản số 209/KH-UBND ngày 27/3/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông qua các hoạt động trong kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An mong muốn nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, có văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường, đồng thời tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên GDNN.

Bên cạnh đó hình thành và phát triển kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin "xấu", "độc", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học sinh, sinh viên GDNN, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kế hoạch đề ra 05 mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu trên 90% và đến năm 2030, đạt 100% học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng Thông tin điện tử, ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng; trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai, tổ chức giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên; đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã chỉ ra bảy nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030.

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý, nhà giao, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khi tham gia hoạt động trên không gian mạng an tòa, hiệu quả.

Hai là, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Ba là, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bốn là, Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng.

Năm là, tham gia xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên GDNN trên không gian mạng.

Sáu là, tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên GDNN.

Bảy là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên GDNN trên không gian mạng.

UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Từ đó, sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 603/STT&TT-TTBCXB ngày 29/3/2023, tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, trên không gian mạng kịp thời yêu cầu các cơ quan Báo chí, phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm VHTT&TT tuyên truyền trên phương tiện truyền thông và hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các nội dung tuyên truyền bám sát với Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Tuyên truyền sâu rộng các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Tăng cường tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên GDNN nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, các mô hình nhằm định hướng, giáo dục học sinh, sinh viên GDNN khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường chủ động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên GDNN khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của Internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên GDNN.

Triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông dành cho học sinh, sinh viên GDNN gắn với các ngày kỳ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của đất nước và tỉnh.

Diệu Thu - Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 2 996
  • Tất cả: 158971