image banner
Thanh tra Sở

  

CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

(Ban hành kèm theo Quyết định số  217 /QĐ-STTTT ngày 15  tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông, giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông bao gồm: báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông của tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành quản lý và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt.
2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông theo sự phân công của Giám đốc Sở.
3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.
4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của tổ chức, cá nhân; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
6. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
7. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ, hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hoặc pháp luật chuyên ngành về Thông tin và Truyền thông được phát hiện qua công tác thanh tra.
8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về Thông tin và Truyền thông.
9. Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và truyền thông cho cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cấp huyện, các cộng tác viên thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho ban thanh tra nhân dân của Sở; 
10. Làm đầu mối của Sở Thông tin và Truyền thông trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức thanh tra nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông.
11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.
12. Yêu cầu, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.
13. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
14. Quản lý vể tổ chức, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của đơn vị và phân cấp của Giám đốc Sở.
15. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở.
16. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thanh tra trong phạm vi quản lý  của Thanh tra Sở.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 2 977
  • Tất cả: 158952