image banner
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 
CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

(Ban hành kèm theo Quyết định số  216/QĐ-STTTT ngày 15  tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử, thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là thông tin, báo chí, xuất bản). 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin, báo chí, xuất bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hóa về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản;
2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án về thông tin, báo chí, xuất bản đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
3. Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;
b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;
c) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
d) Tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;
đ) Tham mưu cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn;
e) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;
g) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.
h) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí theo thẩm quyền.
4. Về xuất bản, in và phát hành:
a) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật;
b) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương;
c) Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;
d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; tham mưu xử lý khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
đ) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành. Phối hợp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền;
e) Tham mưu tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham mưu tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;
g) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
5. Về thông tin đối ngoại:
a) Tham mưu xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương;
b) Tham mưu thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;
c) Tham mưu cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật;
d) Tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế về hoạt động thông tin đối ngoại;
đ) Tham mưu quản lý hoạt động xuất bản, lưu hành bản tin, họp báo, triển lãm, chiếu phim, hội thảo và các hoạt động thông tin khác của các cơ quan nước ngoài và hoạt động của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.
e) Tham mưu quản lý, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam; cung cấp thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam.
g) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin đối ngoại theo thẩm quyền.
h) Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại khác theo các quy định của pháp luật.
6. Về thông tin cơ sở:
a) Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;
b) Tham mưu xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;
c) Tham mưu hoạt động nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.
d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền.
e) Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về thông tin cơ sở khác theo các quy định của pháp luật.
7. Về thông tin điện tử:
a) Tham mưu thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; 
b) Theo dõi, phát hiện, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng thông tin trên internet.
c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động hoạt động trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
8. Về quảng cáo:
a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền;
b) Giám sát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 2 995
  • Tất cả: 158970