image banner
  • Chỉnh trang mạng cáp viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan khu vực nông thôn

    Trong xây dựng nông thôn mới, cảnh quan môi trường là nội dung hết sức được quan tâm nhằm tạo ra không gian đáng sống, an toàn, sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh việc chú trọng cảnh quan “bên dưới” thì “bên trên” cũng cần phải được chỉnh trang một cách đồng bộ, ở đây muốn nói đến hệ thống dây cáp viễn thông, dây cáp điện,… ở khu vực nông thôn.

  • Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT

    Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (CNTT-VT) đang trở thành xu hướng chủ yếu trong đầu tư, xây dựng ở cấp xã. Để quản lý đối với các đài này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có một số văn bản cá biệt hướng dẫn về Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT, tuy nhiên, ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông mới chính thức ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.