image banner
Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 08/10/2021UBND tỉnh nghệ ban hành Kế hoạch 567/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch hướng mục tiêu đến xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh… 

- Phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An đạt được các mục tiêu như:

80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành.

40% - 50% trở lên người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm.

 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học phổ thông có thư viện trường học với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 80% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện các cơ quan nghiên cứu khoa học có vốn tài liệu nghiên cứu chuyên sâu;

 Số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300.000 đến 400.000 lượt/năm.

- Định hướng đến năm 2030, tỉnh Nghệ An phấn đấu tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc; nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng, xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử).

- Theo Kế hoạch, sẽ có 06 nhiệm vụ, giải pháp được triển khai để hoàn thành mục tiêu đặt ra, gồm:

 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc

Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng đọc và phương pháp đọc cho người dân, phối hợp triển khai có hiệu quả trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc (nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách…) và tăng cường vai trò của gia đình.

Xây dựng chương trình, đề án, chính sách để phát triển văn hóa đọc và đẩy mạnh xã hội hóa.

Đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Bổ sung, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động văn hóa đọc;

Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế../.

Hoàng Thăng Long – Sở TT&TT

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 1 431
  • Tất cả: 44576