image banner
Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử
Nhằm đẩy mạnhxây dựng Chính quyền điện tử,ngày 19/3/2019 UBND tỉnh đã ban han hành Quyếtđịnh phê duyệt Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử (sau đây gọitắt là Quy chế)

Nhằm đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử,ngày 19/3/2019 UBND tỉnh đã ban han hành Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế)

Quy chế quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình phối hợp công tác.

Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai và do Trưởng ban Quyết định; Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh.

Đồng thời Quy chế đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An; Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ban Chỉ đạo họp 6 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban hoặc theo đề nghị Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định. Trưởng Ban quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực và địa bàn do Trưởng ban chỉ đạo phân công, đảm bảo sự phối hợp công tác về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, địa phương mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao; phối hợp với Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện.

Tổ trưởng Tổ công tác được triệu tập các thành viên của Tổ công tác và huy động các chuyên gia giỏi làm việc tập trung tại Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, Quy chếvăn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong quan hệ công tác với Ban Chỉ đạo. Cụ thể, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này. Phối hợp với Tổ công tác đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương mình phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Chịu trách nhiệm trước trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

K.H

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 1 508
  • Tất cả: 44653